Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

 

FIŞA DISCIPLINEI

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul Disciplinei: ANALIZĂ NUMERICĂ ŞI PROGRAMARE                           

 • Denumirea programului de master: TEORIA CODARII SI STOCARII INFORMATIEI

 

Tipul programului de master: complementar, 4 semestre

Semestrul: I                               

Titularul de disciplină: dr. mat. EMIL SIMION, Facultatea de Ştiinţe Aplicate     

Titularii aplicaţiilor: dr. mat. EMIL SIMION, Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Numărul de ore curs: 1                       

Numărul de ore aplicaţii: 4

Numărul de ore de cercetare: 2                    

Numărul de puncte de credit:

Precondiţii: nu este cazul.

 

 1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 • pentru curs: Prezentarea tehnicilor şi metodelor numerice ce au aplicabilitate în domeniul procesării informaţiei (codificare, stocare şi trasmisie).

 

 • pentru aplicaţii: Aprofundarea şi creearea deprinderilor de implementare ale tehnicilor prezentate în cadrul prelegerilor.

 

 1. COMPETENŢE SPECIFICE (cu referire la competenţele asigurate de programul de master din care face parte disciplina).

 

 1. CONŢINUTUL TEMATIC       (SYLABUS)

 

 1. Curs:

Capitolul

Conţinutul

Nr. ore

1

Calcule în virgulă mobilă

2

2

Bazele metodelor numerice şi analizei numerice clasice

2.1 Metode exacte

2.2 Metode iterative

2.3 Numere de condiţionare

2.4 Tehnici de evaluări apriori şi aposteriori a erorilor

4

3

Criptografie computaţională (metode numerice în criptografie)

3.1 Criptografie simetrică

3.2 Criptografie asimetrică

3.3 Evaluarea algoritmilor criptografici

4

4

Funcţii speciale şi rolul acestora în evaluarea numerică a algoritmilor de cifrare

4.1  Funcţiile Gamma şi Beta

4.2 Funcţia Gamma incompletă,   Funcţia Beta incompletă

4.3 Distribuţii de probabilitate

4.4 Utilizarea funcţiilor speciale în evaluarea algoritmilor criptografici

2

5

Generatoare pseudoaleatoare

5.1 Metode de generare a numerelor (pseudo)aleatoare

5.2  Entropie şi redundanţă

5.3  Teste statistice de aleatorism

5.4  Standarde şi utilitare de evaluare a aleatorimului

4

6

Metode de sortare

6.1  Metoda inserţiei

6.2  Quick sort

6.3  Metoda bulelor

6.4  Aplicaţii ale metodelor de sortare în criptanaliză

2

7

Analiza de risc

7.1 Matricea de risc

7.2 Evaluare riscului de securitate

7.3 Incadrarea analizei de risc în procesul de evaluare şi certificare de securitate

2

8

Metode de optimizare utilizate în criptografie

2

9

Colectarea şi analiza datelor

2

10

Modelarea datelor

2

11

Codificare în absenţa perturbaţiei

6.1  Codul Fano

6.2  Codificare Huffman

2

 

Total:

28

 

 1. Aplicaţii:

 

Conţinutul

Nr. ore

Laborator

(proiect) 1

Implementare metode de criptanaliză (simetrică şi asimetrică)

4

Laborator (proiect) 2

Implementare teste de aleatorism

4

Laborator (proiect) 3

Implementare metode de analiză în frecvenţă

4

Laborator (proiect) 3

Modelare numerică a codurilor corectoare şi detectoare de erori

2

 

Total:

14

 

 1. EVALUAREA
 2. Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:

Însuşirea bagajului teoretic 50%, creearea deprinderilor practice 50%

 1. Cerinţele minimale pentru promovare: nota minimă 5
 2. Calculul notei finale: media artimetică a trei verificări pe parcursul desfăşurării cursului.

 

 1. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale etc.): prelegeri la tabla, prezentari cu videoproiector.
 2. BIBLIOGRAFIA

[1] Bauer F., Decrypted Secrets, Springer Verlag, 2000.

[2] Menenzes A.J., et. al., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997.

[3] W. Press, Numerical recipes in C, Cambridge University Press, 1997.

[4] Schneier B., Applied Cryptography, Adison-Wesley, 1998.

[5] Stallings W., Cryptography and Netwwork Security: Principles and Practice, Prentice Hall, Second Edition, 1999.

[6] Tilborg, Henk C.A. van, Fundamentals of Cryptology, Kluwer Academic Publisher, Second Edition, 2001.

 

 

ŞEF DE CATEDRĂ                                                                     TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof. dr. P. Flondor