Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FIŞA DISCIPLINEI

 

DATE DE IDENTIFICARE

Titlul Disciplinei: Controlul sistemelor în timp real

Denumirea programului de master: TEORIA CODARII ŞI STOCARII INFORMAȚIEI

 

Tipul programului de master:  complementar, 4 semestre

Semestrul: I

Titularul de disciplină: (nume, catedră, facultate) Prof. dr. ing. Luige Vlădareanu, Cercetator Stiintific gradul I, IMSAR

Titularii aplicaţiilor: (nume, catedră, facultate)             Prof. dr. ing. Luige Vlădareanu, Cercetator Stiintific gradul I, IMSAR

 

Numărul de ore curs:                           2

Numărul de ore aplicaţii:                     2

Numărul de puncte de credit:             4

 

 

CONŢINUTUL TEMATIC (SYLLABUS)

Curs:

Capitolul

Conţinutul

Nr. ore

1.

1. Controlul în timp real al al proceselor, concepte, elaborare, modelare, validare

4

2.

2. Arhitectura sistemelor de control in timp real in structura descentralizata si distribuita pentru automatizari complexe cu automate programabile

2.1. Configurarea sistemului de control

2.2. Adresare si diagnoza

2.3. Structura sistemului de comanda si control OPEN-CNC

4

3.

3. Tehnici avansate de programare pentru controlul in timp real al sistemelor tehnologice prin automatizate cu PLC

3.1. Programare IL (Instruction List)

3.2. Programare LD (Ladder Diagramm)

3.3. Programare FBL (Function Block Diagramm )

3.4. Programare secventiala SFC (Sequential Function Chart)

3.5. Imbunatatirea performantelor softului de dezvoltare in automatizarile complexe cu logica programata

4

4.

4. Controlul in timp real al proceselor multiple in structurii distribuite si descentralizate

4.1. Achizitia si procesarea digitala a semnalelor analogice

4.2. Functii aritmetice complexe

4.3. Functii speciale pentru reglajul in bucla inchisa PI-PID

4.4. Alocare de memorie, procesare de octet si dublu octet

6

5.

5. Structura arborescenta a meniului dinamic pentru terminale inteligente de afisare conectate la automate programabile

5.1. Adresarea indexata pentru o interfata interactiva cu un terminal de afisare inteligent

5.2. Monitorizarea parametrilor de proces

5.3. Controlul starilor

5.4. Procesarea alarmelor

4

6.

6. Procesarea structurilor sistemelor distribuite si descentralizate cu automatizari complexe

6.1. Conectarea in retea a sistemelor distribuite si descentralizate

6.2. Setarea magistralei de comunicare pentru functionare in structura descentralizata

6.3. Monitorizare cu transmisii de date prin GPRS cu suport GSM

 

6

 

Total:

28

 

  1. Aplicaţii:

 

Conţinutul

Nr. ore

Laborator 1

(proiect)

Aplicatii pentru controlul in timp real al sistemelor tehnologice cu automate programabile specializate

8

Laborator 2

(proiect)

Proiectare de sisteme de control in timp real al manipulatoarelor in structuri distribuite si descentralizate

8

Laborator 3

(proiect)

Proiectare de sisteme de control in timp real al robotilor industriali in sisteme cu arhitectura deschisa

8

Elaborare final

Prezentare documente

4

 

Total:

28

EVALUAREA

  • Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:

- ritmicitate ® max. 15 puncte

- laborator ® max. 25 puncte

- referat ® max. 20 puncte

- verificari teoretice si de laborator ® max. 40 puncte

                             Total ® max. 100 puncte

  • Cerinţele minimale pentru promovare:

- minim 50% din fiecare activitate evaluată

  • Calculul notei finale: suma algebrică a punctajului ® aproximată prin notă, de la 1 la 10.
  1. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale etc.). –
  • Metode de predare: expunere, învăţarea prin cooperare, alternând expunerea şi explicaţiile cu întrebările; problematizare, explicaţia şi demonstraţia; exemplificarea numerică, abordare euristica.
  • Mijloace multimedia: videolaboratoror;
  • Observarea sistematică şi independentă a experimentul, studiul de caz, învăţare asistată de calculator, metode de studiu cu ajutorul modelelor virtuale
  • Consultaţii: 1 oră săptămânal, după şedinţele, de curs/laborator sau prin intermediul mijloacelor de comunicare virtuale (Internet);
  • pagina web pe site http://fsa.curs.ctrsys.pub.ro

 

BIBLIOGRAFIA

[1]. Vladareanu, .Luige , “Controlul in timp real cu automate programabile in mecanica solidului. Studii si cercetari aplicative”, vol.i si II, Ed. BREN, ISBN 973-648-432-7, pp.334, 2005

[2]. Davidovici,A, Diatcu, Minicalculatoare si microcalculatoare in conducerea proceselor industriale, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1983;

[3]. Vladareanu, .Luige - “Achizitia numerica a datelor fizice experimentale in sisteme multimicroprocesor” – Ed. Tehnica, Colectia “Universitaria”, ISBN 973-31-2144-4, pp.232, 2002.

 

ŞEF DE CATEDRĂ                                              TITULAR DE DISCIPLINĂ

   Prof. dr. Mircea Olteanu                                                     Prof. dr. ing. Luige Vladareanu