Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FIŞA DISCIPLINEI

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul Disciplinei: Metode statistice de sortare şi prelucrare a informaţiei

Denumirea programului de master: TEORIA CODARII SI STOCARII INFORMATIEI

Tipul programului de master: complementar, 4 semestre

Semestrul: 2                             

Titularul de disciplină: Serbanescu Cristina Mirela, Departamentul de Metode si Modele Matematice, Facultatea de Stiinte Aplicate              

Titularii aplicaţiilor: Serbanescu Cristina Mirela, Departamentul de Metode si Modele Matematice, Facultatea de Stiinte Aplicate              

Numărul de ore curs: 1 ore                            

Numărul de ore aplicaţii: 1 ore                     

Numărul de puncte de credit: p.c.: 2

Precondiţii: parcurgerea unor cursuri de algebră, analiză matematică

                            

 1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 • pentru curs: Însuşirea aparatului matematic de analiză şi modelare a fenomenelor aleatorii şi cuantificarea şansei de realizare a unui asemenea fenomen. Se discută cazul evenimentelor independente precum şi a celor ale căror şansă de realizare este influenţată de altele. Diferitele legi sunt prezentate plecând de la fenomene din lumea reală. Sunt prezentate de asemenea procese de tip Markov (în care starea unui sistem la un moment dat este determinată de starea la momentul anterior), procese Poisson şi elemente de funcţii aleatoare. Analiza de date experimentale se face pe baza rezultatelor teoretice ale teoriei probabilităţilor şi conţine estimări de parametri, determinarea concordanţei acestora cu anumite legi precum şi verificarea diverselor ipoteze asupra parametrilor cu determinarea erorilor deciziei alese.
 • pentru aplicaţii: Aplicaţiile rezolvate la seminar sunt din cele mai diverse domenii: economic, industrial, sociologie, medicină. La seminar se urmareşte să se asocieze fenomenului real modelul probabilist din care să se obţină informaţii despre şansa de realizare a unui anumit rezultat. Astfel se determină fiabilitatea şi rata de defectare pentru diferite sisteme, se reprezintă repartiţia erorilor de măsurare a mărimilor fizice precum şi modele de utilizare a canalelor de comunicaţii. Studenţii sunt instruiţi să utilizeze tabele şi programe specifice de calculator pentru rezolvarea acestor probleme.
 1. COMPETENŢE SPECIFICE (cu referire la competenţele asigurate de programul de master din care face parte disciplina).

 

 1. CONŢINUTUL TEMATIC       (SYLLABUS)

 

 1. Curs:

Capitolul

Continutul

Nr. Ore

1

Câmp de evenimente, Câmp de probabilitate, probabilităţi condiţionate.

1 ore

2.

Variabile aleatoare: discrete, continue şi mixte.

Funcţie de repartiţie, densitate.

2 ore

3.

Funcţie de fiabilitate, percentile, momente.

1 ore

4.

Tipuri de repartiţii: repartiţia normală, repartiţia exponenţială etc.

1 ore

5.

Legea numerelor mari, funcţia caracteristică, teorema limită centrală.

1 ore

6.

Vectori aleatori, Repartiţii marginale, Corelaţie.

1 ore

7.

Lanţuri Markov; Procese de nastere si moarte;procese de asteptare.

2 ore

8.

Procese Poisson.

1 ore

9.

Elemente de statistică descriptivă.

1 ore

10.

Selecţie, estimarea parametrilor, verificări de ipoteze.

2 ore

11.

Teste de concordanţă. Criterii de independenţă.

1 ore

 

Total

14 ore

 

 1. Aplicaţii:

1.

Operaţii cu evenimente, Probabilitatea reuniunii şi a intersecţiei, probabilităţi condiţionate, formula Bayes.

2 ore

2.

Exemple de variabile aleatoare, operaţii cu variabile aleatoare, repartiţii clasice.

2 ore

3.

Vectori aleatori bidimensionali, corelaţie, independenţă.

2 ore

4

Intervale de încredere şi verificări de ipoteze pentru parametrii repartiţiei normale si binomiale.

2 ore

5

Regresie liniară şi neliniară

2 ore

6

Analiză dispersională cu unul şi doi factori

2 ore

7

Funcţii aleatoare. Autocorelaţie

2 ore

 

Total

14 ore

 

 1. EVALUAREA
 2. Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia: prezenta 10%, activitate laborator 30%, teme de casa si referat 20%, verificare finala 40%
 3. Cerinţele minimale pentru promovare: stapanirea notiunilor de baza din statistica matematica si deprinderea de a le folosi in practica
 4. Calculul notei finale: însumarea rezultatelor obţinute la pct. a)

 

 1. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale etc.). – prelegeri la tabla, prezentari cu retroproiector/videoproiector, pagina web pe site http://fsa.curs.ncit.pub.ro
 2. BIBLIOGRAFIA (3 – 5 titluri, inclusiv lucrările titularului de disciplină).
 3. Mariana Craiu - ”Statistica Matematica-Teorie si Probleme”Matrix-Rom 2002.
 4. Gh.Oprisan - ”Compendiu de Probabilitati”Ed.Tehnica -2000
 5. S.Ross - “Stochastic Processes”Springher Verlag”-1998

 

ŞEF DE CATEDRĂ                                                          TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof. dr. Mircea Oltanu                                                  Lect. dr. C. M. Serbanescu