Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FISA DISCIPLINEI

 

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul disciplinei: Programarea în Java

Denumirea programului de master: TEORIA CODARII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

Tipul programului de master:  complementar, 4 semestre

Semestrul: II

Titularul de disciplină: (nume, catedră, facultate)       Popovici Eduard-Cristian, Catedra Telecomunicatii, Facultatea ETTI

Titularii aplicaţiilor: (nume, catedră, facultate)                        Popovici Eduard-Cristian, Catedra Telecomunicatii, Facultatea ETTI

Numărul de ore curs: 1

Numărul de ore aplicaţii: 1                 

Numărul de puncte de credit: 3

Precondiţii: parcurgerea următoarelor discipline:

 • Programarea calculatoarelor
 • Structuri de date şi algoritmi

 

 1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 • pentru curs:

Disciplina studiază principiile de baza ale programarii orientate spre obiecte (OO) exemplificate pentru limbajul Java, si modul lor de aplicare pentru dezvoltarea sistemelor software.

 • pentru aplicaţii:

Dezvoltarea aplicatiilor si sistemelor software orientate spre obiecte bazate pe limbajul Java

 1. COMPETENŢE SPECIFICE

Disciplina isi propune crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţele generale privind orientarea spre obiecte si limbajul Java pentru a dezvolta aplicatii si sisteme software, pornind de la specificarea cerintelor si pana la executia, depanarea si interpretarea rezultatelor.

 

 

 

 1. CONŢINUTUL TEMATIC      
 1. Curs:

Capitolul

Conţinutul

Nr. ore

1

Introducere in abordarea orientata spre obiecte (OO)

1.1. Obiectul cursului si relatia cu alte cursuri

       1.2. Scurt istoric al programarii. Evolutia catre abordarea OO

1.3. Caracteristicile si principiile abordarii OO

2

2

Orientarea spre obiecte in limbajul Java

2.1. Elementele de baza. Tipurile de date referinta

       2.2. Obiecte si clase. Metode (operatii) si campuri (atribute)

2.3. Particularitati Java. Cateva clase de biblioteca de uz general

2.4. Clase si relatii intre clase. Asociere, delegare, agregare, compunere

2.5. Generalizare, specializare si mostenire

2.6. Clase abstracte si interfete Java

2.7. Polimorfismul metodelor

6

3

Proiectarea aplicatiilor in limbajul Java

4.1. Proiectarea arhitecturala si de detaliu a sistemelor software

4.2. Criterii de alegere a arhitecturii sistemelor software

4.3. Organizarea iterativa a proiectelor software

4.4. Proiectarea in vederea reutilizarii.

4.5. Framework-uri si componente reutilizabile in sistemele software

4.6. Proiectarea interfetelor grafice pentru utilizabilitate sporita

6

 

Total:

14

 

  1. Aplicaţii:

Laborator 1

Obiecte si clase – abstractizare, operatii, atribute, instantiere, comparatii

2

Laborator 2

Relatii intre clase – asociere, delegarea responsabilitatilor, agregare

2

Laborator 3

Generalizare si specializare – mostenire, extindere, polimorfism

2

Laborator 4

Dezvoltarea aplicatiilor Java si ingineria inversa UML. Modelarea statica. Crearea diagramelor UML de clase

2

Laborator 5

Modelarea dinamica. Crearea diagramelor UML de comunicatie si MSC

2

Laborator 6

Modelarea dinamica. Crearea diagramelor UML de activitati si FSM

2

Laborator 7

Predarea temelor de casa. Verificare laborator

2

 

Total:

14

       
 1. EVALUAREA
 2. Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:

- aprecierea activităţii la laborator:                                                                      20%;

- realizarea si prezentarea unei teme de documentare:                                 20%;

- predarea si sustinerea unui mini-proiect:                                                       40%;

- examen final (scris si oral):                                                                               20%.

 1. Cerinţele minimale pentru promovare:

conform „Regulamentului studiilor universitare de master” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”, cu obligativitatea obţinerii a 50 % din punctajul proiectului.

 

 1. Calculul notei finale:

conform „Regulamentului studiilor universitare de master” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”.

 

 1. REPERE METODOLOGICE
 • Prezentările de la prelegeri şi foile de platformă pentru laborator sunt disponibile studenţilor sub formă electronică.

 

 

 1. BIBLIOGRAFIA

- E. Popovici, “Note de curs” in format electronic, http://www.elcom.pub.ro/discipline/POO-Java si http://www.elcom.pub.ro/discipline/isc.

- T. Radulescu, “Ingineria software orientata pe obiecte”, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000.

- E. Popovici, “Indrumar de laborator” in format electronic, http://www.elcom.pub.ro/discipline/POO-Java si http://www.elcom.pub.ro/discipline/isc.

 

 

ŞEF DE CATEDRĂ                                                        TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof. dr. Mircea Olteanu                                                      S.l. dr. ing. Eduard C. Popovici