Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FISA DISCIPLINEI

 

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul disciplinei: Limbaje de programare pentru aplicaţii pe Internet

Denumirea programului de master: TEORIA CODARII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

Tipul programului de master:  complementar, 4 semestre

Semestrul: II

Titularul de disciplină: (nume, catedră, facultate) Georgescu Carmina, Departamentul de Metode şi Modele Matematice, Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Titularii aplicaţiilor: (nume, catedră, facultate)             Georgescu Carmina, Departamentul de Metode şi Modele Matematice, Facultatea de Ştiinţe Aplicate

 

Număr de ore curs:                              1

Numărul de ore aplicaţii:                     1

Numărul de puncte de credit:             3

Precondiţii: parcurgerea următoarelor discipline:

 • Programarea calculatoarelor
 • Structuri de date şi algoritmi

 

 1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 • pentru curs:

Prezentarea unor limbaje de programare larg utilizate in aplicatiile Internet. Prezentarea unor concepte de baza in programarea aplicatiilor Internet: socketuri flux (TCP) si datagrama (UDP), arhitecturi client-server, accesul la baze de date prin Intrenet, aplicatii centralizate si distribuite, arhitecturi reutilizabile, tehnologii de programare implicate in platformele de e-business.

 • pentru aplicaţii:

Deprinderea unor abilitati si tehnici necesare programarii aplicatiilor Internet. Vor fi realizate aplicaţii Internet concrete în care studenţii vor fi implicaţii atât in analiza si proiectarea cat si in implementarea si instalarea programelor.

 1. COMPETENŢE SPECIFICE

Crearea abilităţilor de a aplica cunoştinţele generale privind limbajele de programare in cadrul mai multor categorii de proiecte. Posibilitatea de a analiza cerintele unei aplicatii, de a alege si concepe arhitectura si componentele software necesare, si de a realiza programe concrete care sa raspunda cerintelor formulate.

 

CONŢINUTUL TEMATIC

 1. Curs:

Capitolul

Conţinutul

Nr. ore

1

Introducere in programarea aplicatiilor Internet

1.1. Limbaje de programare Internet importante

1.2. Niveluri si arhitecturi de programare a aplicatiilor Internet

2

2

Recapitularea principalelor concepte ale limbajelor C++, Java si C#

2.1. Scurta recapitulare a programarii orientate spre obiecte

       2.2. Tipuri de date complexe: structuri, pointeri, referinte, clase

       2.3. Clase pentru fluxuri IO

2.4. Clase pentru programe multifilare

6

3

Programarea aplicatiilor Internet la nivel socket in C++ si Java

3.1. Socketuri flux (TCP)

3.2. Socketuri datagrama (UDP)

3.3. Servere multifilare

2

4

Programarea aplicatiilor Internet la nivel Web in Java si C#

4.1. Programe server bazate pe servlet-uri Java

4.2. Programe server bazate pe Java Server Pages (JSP)

4.3. Accesul la servicii Web in aplicatiile Internet la nivel Web

4.3. Accesul la baze de date in aplicatiile Internet la nivel Web

2

5

Programarea aplicatiilor Internet mobile in C++, Java si C#

5.1. Programarea in limbajul C++ pe platforma Qt Nokia

5.2. Programarea in limbajul Java pe platformele Android si Java Mobile Edition

5.3. Programarea in limbajul C# pe platforma Windows Mobile

5.4. Accesul la servicii Web in aplicatiile Internet mobile

5.5. Accesul la baze de date in aplicatiile Internet mobile

2

 

Total:

14

 

  1. Aplicaţii:

Laborator 1

Programarea aplicatiilor Internet la nivel socket TCP

2

Laborator 2

Dezvoltarea aplicatiilor Internet mobile in C++ pe platforma Qt Nokia

2

Laborator 3

Dezvoltarea aplicatiilor Internet mobile pe platforme Java si C#

2

Laborator 4

Programarea serviciilor Internet si mobile utilizand Servlet-uri Java si JSP

2

Laborator 5

Programarea aplicatiilor Internet si mobile de acces la baze de date

2

Laborator 6

Programarea aplicatiilor Internet si mobile de acces la servicii Web

2

Laborator 7

Aplicatii mobile pe platforma Qt Nokia. Predarea temelor de casa. Verificare laborator

2

 

Total:

14

       

 

 1. EVALUAREA
 2. Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia:

- aprecierea activităţii la laborator:                                                                      20%;

- realizarea si prezentarea unei teme de documentare:                                 20%;

- predarea si sustinerea unui mini-proiect:                                                       40%;

- examen final (scris si oral):                                                                               20%.

 1. Cerinţele minimale pentru promovare:

conform „Regulamentului studiilor universitare de master” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”, cu obligativitatea obţinerii a 50 % din punctajul proiectului.

 

 1. Calculul notei finale:

conform „Regulamentului studiilor universitare de master” şi „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”.

 

 1. REPERE METODOLOGICE
 • Prezentările de la prelegeri şi foile de platformă pentru laborator sunt disponibile studenţilor sub formă electronică.

 

 

 1. BIBLIOGRAFIA

- E. Popovici, “Note de curs” in format electronic, http://www.elcom.pub.ro/discipline/lpai.

- S. C. Buraga, “Tehnologii Web”, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001.

- E. Popovici, “Indrumar de laborator” in format electronic, http://www.elcom.pub.ro/discipline/lpai.

 

   ŞEF DE CATEDRĂ                                                       TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof. dr. Mircea Olteanu                                                 Lect. dr. Carmina Georgescu,