Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FIŞA DISCIPLINEI

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul disciplinei:                                     Criminalitate informatică

Codul disciplinei:                                 YYYY

Titular de disciplină:                            Lector dr. Emil Simion/   Lector dr. Carmina Georgescu

Tipul:                                                       pregătire de specialitate

Număr ore curs:                                                28 ore

Număr ore laborator:                            14 ore

Numărul de puncte de credit:                        T

Semestrul:                                             3

Pachetul:                                                           aria curriculară de specialitate

Precondiţii:                                            Parcurgerea urmatoarelor discipline:

 • Televiziune
 • Tehnici fundamentale de analiză şi prelucrare a imaginilor
 • De adăugat curs pentru expertiza informatică

 

 1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 • Cursul prezintă principalele aspecte teoretice ale prelucrării imaginilor şi secvenţelor video pentru detectarea falsificărilor şi verificarea autenticităţii fişierelor ce conţin informaţii video, specifice domeniului expertizei criminalistice. Sunt abordate tematici legate de fotogrammetrie şi videogrammetrie, pentru realizarea masurărilor în imagini şi secvenţe video, în scopul identificării persoanelor şi numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor. De adăugat text pentru partea de expertiză informatică.
 • Aplicaţiile de laborator au ca obiectiv cunoaşterea de către studenţi a procedurilor şi a principalelor aplicaţii software utilizate în expertiza criminalistică a fotografiilor, a secvenţelor video şi a echipamentelor IT. În cadrul lucrărilor, studenţii sunt familiarizaţi cu modalitaţile de întocmire a unui raport de expertiză şi constatare tehnico-ştiinţifică.

 

 1. COMPETENŢE SPECIFICE
 • După absolvirea acestui curs, studenţii vor putea să analizeze în mod ştiinţific, argumentat, fotografii şi secvenţe video pentru a răspunde unor solicitări de clarificare a informaţiilor cuprinse în mediile menţionate. De adăugat text pentru partea de expertiză informatică.

 

CONŢINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

  1. Curs:

Capitol

Conţinut

Nr. Ore

   1.

Falsificarea imaginilor

1.1. Introducere

1.2. Falsificarea imaginilor în trecut

1.3. Falsificarea imaginilor în zilele noastre

2

2.

Expertiza video în mediul judiciar

2.1. Introducere

2.2. Obiectul expertizelor

2.3. Caracteristici ale sistemului vizual uman

2.4. Rezoluţia spaţială şi temporală

2.5. Înregistrarea informaţiei video

2.6. Expertizele şi constatările tehnico-ştiinţifice

2.7. Studiu de caz: Metodă pentru identificarea imaginilor achiziţionate cu camerele foto digitale

2

3.

Detectarea falsurilor în imagini întreţesute

3.1. Generalităţi

3.2. Corelaţia temporală în imagini întreţesute

3.3. Estimarea mişcării

3.4. Rezultate experimentale

3.5. Micşorarea vitezei cadrelor

2

4.

Detectarea falsurilor în imagini deîntreţesute

4.1. Introducere

4.2. Repetiţia liniilor

4.3. Inserarea semicadrului

4.4. Medierea liniei

4.5. Interpolarea temporală verticală

4.6. Mişcare adaptivă

4.7. Compensarea mişcării

4.8. Corelaţii spaţiale/temporale ale secvenţelor video deîntreţesute

2

5.

Detectarea falsurilor în secvenţe video comprimate MPEG de două ori

5.1. Introducere

5.2. Cadre de tip I

5.3. Cadre de tip P

5.4. Cadre de tip B

5.5. Algoritmul spaţial

5.6. Folosirea algoritmului în criminalistică

5.7. Algoritmul temporal

2

6.

Falsificarea imaginilor prin duplicare

6.1. Introducere

6.2. Metoda duplicării cadrelor

6.3. Metoda duplicării regiunilor

6.4. Metoda duplicării imaginilor

2

7.

Detectarea falsurilor în imagini reeşantionate

7.1. Semnale reeşantionate

7.2. Detectarea operaţiei de reeşantionare

7.3. Imagini reeşantionate

7.4. Sensibilitatea şi robusteţea algoritmului

2

8.

Fotogrammetrie

8.1. Introducere

8.2. Linii şi puncte de fugă

8.3. Calibrarea minimală şi măsurarea înălţimilor

8.4. Înălţimea la care este amplasată camera video

8.5. Măsurări între plane paralele

8.6. Măsurări în cadrul planelor paralele

8.7. Variaţia înălţimii persoanelor în mişcare

2

9.

Videogrammetrie

9.1. Introducere

9.2. Distorsiunea lentilelor obiectivului camerei video

9.3. Proiecţia perspectivei

9.4. Măsurarea înălţimii suspectului

9.5. Simularea Monte Carlo

9.6. Influenţa distorsiunii lentilei obiectivului

9.7. Influenţa eşantionării condiţionate

9.8. Imagini care nu cuprind în întregime persoana

2

10.

Recunoaşterea plăcii numerelor de înmatriculare

10.1. Introducere

10.2. Principiul detecţiei zonei numărului de înmatriculare

10.3. Detecţia muchiilor orizontale şi verticale

10.4. Proiecţia orizontală şi verticală a imaginii

10.5. Analiza statistică a imaginii

10.6. Detecţia verticală

10.7. Detecţia orizontală

10.8. Segmentarea prin proiecţie orizontală

10.9. Extragerea caracterelor

2

11.

-         De adăugat text pentru partea de expertiză informatică.

2

13.

-         De adăugat text pentru partea de expertiză informatică.

 

2

14.

-         De adăugat text pentru partea de expertiză informatică.

 

2

 

Total

28

 

  1. Aplicaţii:

Laborator 1.

Analiza echipamentelor de generare şi stocare a imaginilor

Verificarea autenticităţii fotografiilor şi a înregistrărilor video

3

Laborator 2.

Recuperarea datelor (foto/video) şterse sau care nu mai pot fi citite de tip imagine din medii de stocare.

Prelucrarea şi analiza imaginilor în expertiza criminalistică

3

Laborator 3.

Proceduri de întocmire a unei constatări tehnico-ştiinţifice şi a unei expertize criminalistice

3

Laborator 4.

De adăugat text pentru partea de expertiză informatică.

2

Laborator 5.

De adăugat text pentru partea de expertiză informatică.

2

Laborator 6.

Colocviu laborator

1

 

Total

14

 1. EVALUAREA
 2. Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia (conform Regulamentului studiilor de masterat) :
 • Activităţi evaluate în cursul semestrului (50 puncte):
 • Colocviu de laborator:  30 puncte
 • Lucrare pentru acasă 20 puncte
 • Examenul final (sau colocviu): 50 puncte
 1. Cerinţele minimale pentru promovare
  • obţinerea a 50 % din punctajul activităţilor din timpul semestrului;
  • obţinerea a 50 % din punctajul total (50 puncte)
 2. Calculul notei finale

Nota finală se calculează prin rotunjirea punctajului total obţinut, dacă sunt îndeplinite cerinţele minimale pentru promovare.

 1. REPERE METODOLOGICE

Cursurile sunt prezentate interactiv folosind facilităţi multimedia.

Documentaţia necesară studenţilor pentru orele de laborator este disponibilă în format electronic.

 1. BIBLIOGRAFIA
 • Anil K. Jain, „Fundamentals of Digital Image Processing“, Prentice-Hall, 1989
 • Herbert Blitzer, Karen Stein-Ferguson, Jeffrey Huang, „Understanding Forensic Digital Imaging“
 • Hervé Benoit, „Digital Television“, Ed. Focal Press, ISBN: 0-240-51695-8, 2002
 • Neal Krawetz, „Digital Image Analysis and Forensics“, USA, 2007
 • Voicu Ioan, „Transmisia semnalului video“, Ed. Medro, ISBN:
  973-8487-20-X, 2005
 • Voicu Ioan, „Transmisia fluxului de date video“, Ed. Medro, ISBN: 978-973-8487-24-2, 2007
 • Voicu Ioan, „Prelucrarea semnalelor de imagine şi video în EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ ŞI SECURITATE“, editura MEDRO, ISBN 978-973-8487-38-3, Bucureşti, 2012
 • Voicu Ioan, „Prelucrarea semnalului video în expertiza criminalistica şi securitate - Note de curs“, editura POLITEHNICA PRESS, ISBN 978-606-515-475-9, Bucureşti, 2013
 • William K. Pratt, „Digital Image Processing“, John Willey & Sons, 1978, ISBN 0-471-01888-0
 • Weihong Wang, „Digital Video Forensics“, Dartmouth College, Technical Report, 2009

De adăugat lucrări pentru partea de expertiză informatică.

 

   TITULAR DE DISCIPLINĂ

      Lector dr. Emil Simion

   Lector dr. Carmina Georgescu