Image (2)

TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

FIŞA DISCIPLINEI

 

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

Titlul Disciplinei:            Proiectarea traficului informaţional în reţelele de calculatoare  

Denumirea programului de master: TEORIA CODARII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI

Tipul programului de master: complementar, 4 semestre

Semestrul: III              

Titularul de disciplină: Andrei Oprina, dr. mat, fara grad didactic

Numărul de ore curs: 1

Numărul de ore laborator 3   

Numărul de puncte de credit: 4

Precondiţii: (discipline din Planul de învăţământ de licenţă sau din Planul propriu de învăţământ al programului de master).

 

 

 1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 • pentru curs: Cunoasterea principiilor de functionare ale retelelor de calculatoare de mica si mare intindere

 

 • pentru aplicaţii: Dezvoltarea abilitatilor necesare proiectarii si administrarii retelolor de calculatoare de mica si mare intindere.

 

 1. COMPETENŢE SPECIFICE (cu referire la competenţele asigurate de programul de master din care face parte disciplina).

 

 

 1. CONŢINUTUL TEMATIC       (SYLLABUS)

 

 

 1. Curs:

Capitolul

Conţinutul

Nr. ore

1) Clasificarea principiilor de funcţionare ale unei reţele de calculatoare. Modelul de referinţă OSI

-          Nivelul fizic

-          Nivelul legăturilor de date

-          Nivelul reţelei

-          Nivelul transportului de date

-          Nivelul sesiunii de lucru

-          Nivelul prezentării

-          Componente software

-          Protocoale de comunicare

-          Drivere de dispozitiv

-          Software pentru comunicaţii

5

2) Proiectarea reţelelor locale

 

-          Topologii LAN de tip Ethernet

-          Topologii LAN de tip Token Ring

-          Topologii LAN de tip FDDI

-          Topologii LAN de tip ATM

3

3) Proiectarea reţelelor de mare întindere

-          Arhitectura reţelelor WAN

-          Instalaţii de transmitere a datelor

-          Tehnologii de apelare

-          Servicii de acces la distanţă

3

4) Administrarea reţelelor de calculatoare

 

-          Sisteme de operare in reţea

-          Partajarea reţelei

-          Stocarea, organizarea şi folosirea informaţiilor cu privire la resursele reţelei

3

 

Total:

14

 

 1. Aplicaţii:

Tematica abordata

Tip activitate

Nr. ore

1) Studiul principiilor de funcţionare ale retelelor locale de calculatoare

Laborator

8

2) Studiul principiilor de funcţionare ale retelelor de calculatoare de mare intindere

Laborator

8

3) Proiectarea unei reţele locale de calculatoare. Studiu de caz

Laborator

8

4) Proiectarea unei reţele de calculatoare de mare intindere. Studiu de caz

Laborator

8

5) Administrarea unei reţele de calculatoare. Studiu de caz

Laborator

10

 

Total:

42

 

 1. EVALUAREA
 2. a) Activitatile evaluate si ponderea fiecareia:
 3. Verificare parţială 20 %
 4. Activitate seminar 20 %
 5. Referat stiintific 10 %
 6. Verificare finală 50 %

 

 1. b) Cerinte minimale pentru promovare:
 2. c) Calculul notei finale: Media ponderata a notelor obtinute in cadrul activitatilor enumerate la pct. a):

 

 1. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale etc.). – prelegeri la tabla, prezentari cu retroproiector/videoproiector, pagina web pe site http://fsa.curs.ncit.pub.ro
 2. BIBLIOGRAFIA

[1] Peter Norton “Reţele de calculatoare”, Editura Teora, Bucureşti, 2000;

[2] O. I. Şandru şi colab., "Programe client de utilizare a retelei INTERNET", Editura Universitatii din Bucuresti, 2003.

 

   ŞEF DE CATEDRĂ                                                      TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof. dr. Mircea Olteanu,                                               Lect. dr. Eugen Simion,